Tuesday, September 18, 2012

The App Director

The App Director Arne Evertsson behind the Java compiler (?)
“Yeah, let’s make a movie!”

På svenska

A film producer is the project manager of a movie production. He makes sure there is a script and financing. He finds the right people for the different creative and practical tasks involved in a movie making project. Also, he supports the director who is responsible for the artistic aspects of the film.

Artistic aspects? Sounds like painting or sculpture. The director carves away on a statue that is supposed to bring about emotions, thoughts and hopefully convey an important message. Script, actors and all sorts of skilled people make up the tools and materials used by the director.

My impression is that the director points and leads, and then stands back to let each person perform her particular skills. The producer is always there, providing a shoulder to cry on (?).

So what does this have to do with application development? Let's look at the contemporary de-facto standard for software development, the project method Scrum.


Scrum?

The developers, the scrum master and the product owner are the protagonists in a Scrum project. We will take a closer look at the product owner. The main task of the product owner is to feed the team with a prioritized list of stuff to do. The developers starts at the top and work their way down the list. The product owner moves, adds, or deletes tasks from the list. Each task is described in terms of business value rather than technical or solution aspects.

The above is a very sound way to go about software development, and it is the foundation on which all Agile methods stand. There are however a bunch of questions that are not answered by Scrum, important questions where development teams often fly blind.

Before the team can get started on a task it needs be sufficiently well-defined: The story must be backlog-ready, i.e. the task must be ready for the todo list. What does that mean? It’s not obvious. This question is also related to another question: When is the interaction design performed? Is the design of the user interface a prerequisite to get started or is it performed at the same time as, or even after, the programming? Also not very clear.

Job ads for software projects will often list roles like business analyst, requirements engineer, and functional architect. You’re supposed to lead workshops, write requirements specs and act like a bridge between business and technology. What? I lost myself there. Where did the product owner go? Is there a project manager around? Is requirements engineering the same as application design? The plot thickens...


George and Steven have the answer to the riddle

George and Steven. Who's who?
The best friends George Lucas and Steven Spielberg created the classical Indiana Jones movies. George is the producer. Steven is the director. What if George and Steve have understood what it takes to succeed with project work?

Let us marry the product owner of Scrum with the director from Hollywood. Let us call the baby The App Director. The first thing he does is to put an equal sign between business benefits and end-user benefits. If nobody goes to see the movie the film studio makes no money. If the end-user doesn’t benefit from using the application, the company will make no money. It’s really that simple: Business benefits = End-user benefits. This fact is often lost somewhere between the powerpoint presentations and project documents.

The director has the vision. The director has the ability to make that vision tangible in the project goal. The vision comes from a deep knowledge of the needs, but even more from the creative skill of being able to visualize the solution. The app director identifies the users' needs. The app director designs the application, thereby becoming the main stakeholder. He is the CID, the Chief Interaction Designer. The app director realizes the end-user benefits.

Hey, wait a minute. Rewind please. You will need a business expert to know the business needs. There’s your app director, right? Yes. But only if said business expert is also an expert at application design. If not, the business export may be provide support for the director, great support. Learning the business rules is a necessary and very interesting activity for the director.

Let’s go back the Bearded Brothers, how would they do this?

George and Steven have long before the start of the shooting worked on a script together with the script writer. There exists a very clear picture of what shall be achieved. No matter whether Steven wrote the script himself or not it will become his script in the creative process. Before shooting begins each scene is pinned to the wall in the of storyboards. Even as the shooting is in progress there are changes being made to the script.

Now re-read the previous paragraph substituting implementation for shooting, application design for script, interaction designer for script writer, story for scene, wireframes for storyboards.

Let’s leave George and Steven alone for a while.


I believe this is the way to do it

Before the team of developers gets going there is a design. It’s not complete, does not contain all the details, but it does provide a good picture of what we right now think is the end goal. There are of course details for the stories at the top of the list. The director works with an interaction team that contains interaction and graphic designers, and they will always stay ahead of the developer team. Before a a story/task is ready for the todo list, the director will get input from one or more developers regarding tech issues and time estimations. In this way the todo list will be fed with doable tasks. As soon as the stories get done by the D-team they fly back to the I-team for usability evaluation; the conclusions of which get fed back into the loop.

Luckily we can avoid the Hollywood movie production monster machine. We are developers and we move with agility. The agile way is the basis for how we work.

I haven’t said a lot about the Application Producer but I think this role is more similar to the role of the Project Manager. Perhaps I would take a few Scrum master tasks and give them to the producer. The producer, together with the director, will be responsible for the delivery of a usable system with real benefits for the end-user.


Conclusions

I have four points to make:

  1. Focus on end-user benefits and you will create business benefits.
  2. Interaction design is the most powerful tool of the app director.
  3. The app director is an expert at designing applications. Domain knowledge and business knowledge are input into the design process.
  4. Use two teams, the interaction team and the developer team. The I-team always works ahead of, but also after, the U-team.

The application director is the product owner (Scrum) but with a clearer area of responsibility. He has a deep understanding of usability and user value. He transforms user needs into app design and leads the team all the way to the goal.

Friday, September 14, 2012

Applikationsregissören

“Ja, vi spelar in en film!”

In English
Applikationsregissör Arne Evertsson bakom Javakompilatorn (?)

En filmproducent har det övergripande ansvaret för att en film blir till. Det handlar om att se till att det finns ett manus, finansiering, och hitta rätt personer att utföra dom olika kreativa och praktiska uppgifterna i ett filmprojekt. Inte minst skall producenten stöda regissören som har det konstnärliga ansvaret för filmen.

Konstnärliga anvaret? Det låter som måleri eller skulptur. Regissören hackar fram en skulptur som skall väcka känslor, tankar och förhoppningsvis förmedla ett budskap. Materialet och verktygen utgörs av manus, skådisar och alla möjliga superproffs inom sina konstnärliga hantverksområden.

Mitt intryck är att regissören både pekar och leder men sedan också håller sig undan så att var och en kan bidra med sitt kunnande. Producenten finns alltid där som en axel att gråta emot (?).

Men vad har allt detta med applikationsutveckling att göra? Låt oss titta på samtidens defacto-standard vad gäller mjukvaruutveckling, projektmetodiken Scrum.


Scrum?

Utvecklarna, scrummästaren och produktägaren har huvudrollerna i ett Scrumprojekt. Låt oss titta närmare på produktägaren. Produktägarens huvuduppgift är att kontinuerligt föda teamet med en prioriterad lista av uppgifter. Utvecklarna betar av listan från toppen. Produktägaren stuvar om, lägger till eller tar bort från listan allt efter behov. Varje punkt i listan är beskriven i termer av affärsnytta, inte teknik eller tillvägagångssätt.

Detta är en mycket sund inställning till programutveckling, och arbetssättet är grunden för alla agila metoder, inte bara Scrum. Det finns dock ett antal frågor som inte besvaras av Scrum alls, viktiga frågor där utvecklingsteam ofta famlar i blindo.

Innan en uppgift kan påbörjas måste den vara tillräckligt väldefinierad så att teamet kan ta sig an den: Storyn skall vara backlog-ready. Det vill säga, uppgiften skall vara mogen att hamna på att-göra-listan. Vad betyder det? Oklart. Denna fråga är också relaterad till en annan: När sker interaktionsdesignen? Är användargränssnittets utformning en förutsättning för att påbörja utvecklingen eller sker detta samtidigt eller till och med senare? Också oklart.

I jobbannonser för mjukvaruprojekt används ofta rollbeskrivningar som business analyst, kravfångare, och verksamhetsanalytiker. Man skall hålla workshops, skriva kravspecifikationer och vara bryggan mellan verksamhet och teknik. Men det är ändå beställaren och styrgruppen som beslutar om projektets mål och innehåll. What? Jag tappade tråden där. Vart tog produktägaren vägen? Finns någon projektledare inblandad här? Är kravprioritering detsamma som applikationsdesign? The plot thickens...


George och Steven har svaret på gåtan

George och Steven. Eller kanske tvärtom?
Dom goaste vännerna George Lucas och Steven Spielberg ligger bakom dom klassiska filmerna om Indiana Jones. George är producenten. Steven är regissören. Tänk om det är så att George och Steven har fattat det där med att arbeta i projektform?

Låt oss gifta ihop produktägaren från Scrum med regissören från filmproduktion. Låt oss kalla bebisen för Applikationsregissör. Det första applikationsregissören gör är att sätta likamedtecken mellan affärsnytta och användarnytta. Om ingen tittar på filmen kommer filmbolaget inte att tjäna några pengar. Om inte användaren har nytta av applikationen kommer företaget inte att tjäna några pengar. Så enkelt är det faktiskt: Affärsnytta = Användarnytta. Detta är ett faktum som ofta försvinner bland powerpointpresentationer och projektdokument.

Regissören har visionen. Regissören har förmågan att konkretisera visionen i projektmålet. Visionen kommer från en djup kunskap om behovet, men i ännu högre grad från den kreativa förmågan att se lösningen framför sig. Applikationsregissören är behovsfångaren. Applikationsregissören designar applikationen och blir därmed kravställaren. Han är CID, Chief Interaction Designer. Applikationsregissören realiserar användarnyttan.

Men vänta lite nu. Spola tillbaka. Det måste ju till en verksamhetsexpert för att kunna se verksamhetens behov. Där har du din applikationsregissör. Eller hur? Ja. Men bara om nämnde verksamhetsexpert också är expert på applikationsdesign. Om inte, kan verksamhetsexperten vara ett stöd för applikationsregissören, ett fantastiskt bra stöd. Inhämtandet av verksamhetskunskap är en nödvändig och synnerligen intressant uppgift för regissören.

För att återknyta till bröderna Skägg, hur gör dom nu det här?

George och Steven har långt innan inspelningen jobbat på ett manus tillsammans med manusförfattaren. Det finns en väldigt tydlig bild av vad som skall åstadkommas. Oberoende om Steven skrivit manuset på egen hand eller ej så blir manuset hans egendom i den kreativa processen. Innan inspelningen startar sätter man upp varje scen på väggen i form av storyboards. Bara för att inspelningen har kommit igång är inte manuset gjutet i sten, utan ändringar och tillägg görs löpande under produktionen.

Läs nu om ovanstående stycke, men byt ut inspelningen mot implementationen, manuset mot applikationsdesignen, manusförfattaren mot interaktionsdesignern, scen mot story, storyboards mot wireframes.

Okej, låt oss lämna George och Steven för en stund.


Så här tror jag man skall göra

Innan teamet med programmerare sätter igång finns en design. Den är inte komplett, innehåller inte alla detaljer, men den ger en utmärkt bild av vad vi föreställer oss är slutmålet just nu. Detaljer finns däremot för dom stories som är högst på priolistan. Regissören jobbar alltså med ett interaktionsteam som innehåller interaktionsdesigner och grafisk formgivare, och dom ligger ständigt före utvecklingsteamet. Innan en story/uppgift är färdig för priolistan låter regissören också en eller flera utvecklare göra en teknisk design och uppskatting av omfattningen. På detta sätt föds priolistan med konkreta genomförbara uppgifter. Allt eftersom stories blir färdigprogrammerade åker dom tillbaka till interaktionsteamet som evaluerar användbarheten och tar med sig slutsatserna i det fortsatta arbetet.

Som tur är slipper vi den Hollywoodska massiva monstermaskinen som en filminspelning är. Vi systemutvecklare kan vara mycket mer lättrörliga. Den chansen försitter vi inte utan det agila tankesättet är grunden för hur vi jobbar.

Jag har inte sagt så mycket om Applikationsproducenten men denna roll liknar nog mer det som kallas Projektledare. Kanske stoppar man in en del av vad Scrummästaren gör i producentens arbetsuppgifter också. Tillsammans med applikationsregissören har han ansvar för att användarna får glädje och nytta av systemet.


Slutsatser

Det är fyra saker jag vill säga:
  1. Fokusera på användarnytta och du kommer att skapa affärsnytta.
  2. Interaktionsdesign är applikationsregissörens främsta verktyg.
  3. Applikationsregissören är expert på att designa applikationer. Domänkunskap och verksamhetskunskap är input till designprocessen.
  4. Jobba med två team, interaktionsteamet och utvecklingsteamet. I-teamet ligger ständigt före, men även efter, u-teamet.
Applikationsregissören är alltså en produktägare a la Scrum fast med ett tydligare mandat och arbetsuppgifter. Han har en djup förståelse för användbarhet och användarnytta. I hans huvud förvandlas behov till en konkret design och han leder teamet hela vägen in i mål.

Archive